Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Redd-Foxx voor de verkoop via internet .

Artikel 1. Definities


1.1. Redd-Foxx: De besloten vennootschap Redd-Foxx B.V., gevestigd aan de Oosterdiep Westzijde 1, 7881 GK te Emmercompascuum. KVK-nummer: 04024935 met bijbehorend BTW-nummer: NL8030.68.463.B01. Redd-Foxx is onderdeel van Van 
Uffelen Mode.

1.2. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door Redd-Foxx georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.3. Overeenkomst via internet: een (koop-)overeenkomst op afstand, gesloten via internet.

1.4. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst via internet aangaat met Redd-Foxx.

1.5. Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.6. Website: www.reddfoxx.nl


Artikel 2. Toepasselijkheid


2.1. Op alle overeenkomsten via internet, alsmede op de daarmee verband houdende aanbiedingen en leveringen van Redd-Foxx, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Voordat de overeenkomst via internet wordt gesloten wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Om een aankoop via internet te kunnen plaatsen moet door de Klant eerst akkoord worden gegaan met de tekst van de Algemene Voorwaarden van Redd-Foxx door middel van het aanvinken van het vakje ‘Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden’.

2.3. De Algemene Voorwaarden zijn ook in PDF-formaat te downloaden via de website www.reddfoxx.nl, onder het menu Klantenservice.


Artikel 3. Informatie


3.1. Verkoper is Redd-Foxx B.V., Oosterdiep Westzijde 1, 7881 GK te Emmercompascuum, e-mailadres: winschoten@friendsjeans.nl

3.2. De belangrijkste kenmerken van het product, de prijs en de kosten van aflevering worden tijdens de bestelprocedure duidelijk aangegeven aan de Klant.

3.3. Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.4. Redd-Foxx is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

3.5. Het factuur- en afleveradres van de Klant dient in Nederland te liggen. Dit adres mag geen postbus zijn.


Artikel 4. Aanbiedingen


4.1. Aanbiedingen en prijzen van Redd-Foxx zijn geldig gedurende de op de website aangegeven termijn.

4.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij de Klant kan weten dat er sprake is van een vergissing of fout, binden Redd-Foxx niet.


Artikel 5. Overeenkomst/betaling/levering


5.1. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Redd-Foxx onverwijld langs via e-mail de ontvangst van die aanvaarding. In deze orderbevestiging zijn vermeld:
- de identiteit en het adres van Redd-Foxx;
- de belangrijkste kenmerken van het gekochte product;
- de prijs, met inbegrip van alle belastingen, van het product;
- de kosten van aflevering;
- de wijze van betaling;
- de wijze van aflevering;
- de mededeling dat de Klant het recht heeft om de overeenkomst binnen uiterlijk veertien dagen na ontvangst van het product zonder opgave van redenen te ontbinden.

5.2. De Klant dient de betalingen aan Redd-Foxx volgens de in de orderbevestiging aangegeven methode te voldoen.

5.3. Zodra de volledige betaling door Redd-Foxx is ontvangen, stuurt Redd-Foxx het product zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen dertig dagen, aan de Klant toe. Bij de levering wordt nogmaals een schriftelijke bevestiging verzonden van de in artikel 5.1. vermelde gegevens.

5.4. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Indien levering van een besteld product na het sluiten van de overeenkomst onmogelijk blijkt te zijn zal Redd-Foxx de eventueel reeds door de Klant betaalde koopprijs zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen dertig dagen na ontvangst van de betaling aan de Klant terugbetalen. Het ontvangen van een tegoedbon behoort niet tot de mogelijkheden.

5.5. Zodra het te leveren product op het opgegeven afleveradres is geleverd, gaat het risico, waar het dit product betreft, over op de Klant. Het adres dat de Klant aan Redd-Foxx heeft opgegeven geldt als afleveradres. Ruilen is alleen mogelijk voor een artikel met hetzelfde artikelnummer in een andere maat en/of andere kleur.


Artikel 6. Ruilen


6.1. De klant kan het gekochte product binnen dertig dagen na ontvangst ruilen door middel van het terugzenden van het product aan Redd-Foxx. Ruilen is alleen mogelijk voor een artikel met hetzelfde artikelnummer in een andere maat en/of andere kleur.

6.2. Terugzending dient plaats te vinden naar het volgende antwoordnummer: Redd-Foxx, Antwoordnummer 128, 7800 VB Emmen. Als bewijs van de verzenddatum geldt het door de Klant te ontvangen verzendbewijs. De klant dient dit verzendbewijs te bewaren tot het geld is retour gestort op de rekening. Mocht de klant besluiten het verzendbewijs niet te bewaren, vervalt de garantie.

6.3. Bij elke zending van Redd-Foxx naar de Klant is een retourformulier bijgesloten. Bij een ruiling door de Klant dient het retourformulier volledig te zijn ingevuld door de Klant. Bij ontbreken van een retourformulier wordt de ruiling niet in behandeling genomen door Redd-Foxx. Het retourformulier is eveneens te downloaden via de website www.reddfoxx.nl, onder het menu Klantenservice.

6.4. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van Redd-Foxx, mits de bijgesloten retourenveloppe is gebruikt tezamen met het antwoordnummer.

6.5. Bij het terugzenden van het product door de Klant dient het te retourneren product ongebruikt, onbeschadigd, met aangehechte kaartjes en in de originele verpakking te zitten. Redd-Foxx raadt Klant aan voor de verzending van het product gebruik te maken van het verpakkingsmateriaal waarin de Klant de zending heeft ontvangen.

6.6. Redd-Foxx is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

6.7. De Klant kan het gekochte product binnen dertig dagen na ontvangst ook ruilen in een Redd-Foxx-winkel. Een lijst van Redd-Foxx-winkels is te vinden op de website www.reddfoxx.nl. De artikelen dienen ongebruikt en onbeschadigd te zijn met aangehechte kaartjes en in de originele, onbeschadigde verpakking te zitten. Bij het ruilen dient een aankoopbewijs en het retourformulier te worden overgelegd. Onder aankoopbewijs wordt tevens verstaan een afdruk van de orderbevestiging als genoemd in artikel 5.1. of de schriftelijke bevestiging als genoemd in artikel 5.2.

Artikel 7. Retourneren


7.1. Indien het afgeleverde product niet aan de verwachtingen van de Klant voldoet, kan de Klant het gekochte product binnen dertig dagen na ontvangst terugzenden aan Redd-Foxx, waarna Redd-Foxx vervolgens binnen tien dagen na ontvangst van de klacht de Klant per e-mail zal informeren.

7.2. Verzending dient plaats te vinden naar het volgende antwoordnummer: Redd-Foxx, Antwoordnummer 128, 7800 VB Emmen. Als bewijs van de verzenddatum geldt het door de Klant te ontvangen verzendbewijs. De klant dient dit verzendbewijs te bewaren tot het geld is retour gestort op de rekening. Mocht de klant besluiten het verzendbewijs niet te bewaren, vervalt de garantie. Redd-Foxx raadt Klant aan voor de verzending van het product gebruik te maken van het verpakkingsmateriaal waarin de Klant de zending heeft ontvangen.

7.3. Bij elke zending van Redd-Foxx naar de Klant is een retourformulier bijgesloten. Bij een terugzending door de Klant dient het retourformulier volledig te zijn ingevuld door de Klant. Bij ontbreken van een retourformulier wordt de terugzending niet in behandeling genomen door Redd-Foxx. Het retourformulier is eveneens te downloaden via de website www.reddfoxx.nl, onder het menu Klantenservice.

7.4. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening Redd-Foxx op voorhand uitdrukkelijk en schriftelijk heeft verklaard de kosten voor het terugzenden voor haar rekening te nemen.

7.5. Bij het terugzenden van het product door de Klant dient het te retourneren product ongebruikt, onbeschadigd, met aangehechte kaartjes en in de originele, onbeschadigde (schoenen)doos te zitten. Redd-Foxx raadt Klant aan voor de verzending van het product gebruik te maken van de retourverpakking of het originele verpakkingsmateriaal waarin de Klant de zending heeft ontvangen.

7.6. Redd-Foxx is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

7.7. Indien het afgeleverde product niet aan de verwachtingen van de Klant voldoet kan de Klant het gekochte product binnen dertig dagen na ontvangst ook terugbrengen in een Redd-Foxx- winkel. Een lijst van Redd-Foxx-winkels is te vinden op de website www.reddfoxx.nl. De artikelen dienen ongebruikt en onbeschadigd met aangehechte kaartjes te zijn en in de originele, onbeschadigde (schoenen)doos te zitten. Bij het ruilen dient een aankoopbewijs en retourformulier te worden overgelegd. Onder aankoopbewijs wordt tevens verstaan een afdruk van de orderbevestiging als genoemd in artikel 5.1. of de schriftelijke bevestiging als genoemd in artikel 5.2.

7.8. Indien Redd-Foxx de reclamering gegrond acht, wordt na overleg met de Klant, het relevante product gerepareerd, vervangen of vergoed. Het ontvangen van een tegoedbon behoort niet tot de mogelijkheden. Het verschuldigde tegoed wordt terug gestort op uw rekening. Na ontvangst heeft Redd-Foxx 20 dagen de tijd om het geld terug te storten. Mocht het pakket geretourneerd worden in één van de Redd-Foxx winkels kan dit enkele dagen langer duren in verband met onze interne vrachtroute.


Artikel 8. Garantie


8.1. Redd-Foxx hanteert als garantietermijn voor een product de voorgeschreven garantietermijn van de fabrikant van het product.

8.2. Op ritsen wordt standaard geen garantie gegeven.

8.3. Klachten kunnen zonder aankoopbewijs niet in behandeling worden genomen. Onder aankoopbewijs wordt tevens verstaan een afdruk van de bevestigings e-mail als genoemd in artikel 5.1. of de schriftelijke bevestiging als genoemd in artikel 5.2.


Artikel 9. Overmacht


In geval van overmacht is Redd-Foxx niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de Klant ontstane schade.


Artikel 10. Slotbepalingen


Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit of in verband met een overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.


≪ terug

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Divide

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.